Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Omenaboksi (Y-tunnus: 2215058-7)
Eteläkatu 32
20810 TURKU
Puh. 045 1364175
Sähköposti: tuki@omenaboksi.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

R. Lammi
Omenaboksi
Eteläkatu 32
20810 Turku

3. Rekisterin nimi

Omenaboksin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen, analysoimiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus, kuten rekisteröityminen verkkopalveluun, uutiskirjeen tilaaminen, henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset tai viranomaiset.

6. Rekisterin tietosisältö

Osa alla olevista tiedoista on asiakkaan itsensä päätettävissä.
– Asiakkaan nimi
– Yrityksen nimi
– Yrityksen Y-tunnus
– Syntymäaika
– Osoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Markkinointiluvat ja -kiellot
– Järjestelmän käyttäjätunnus
– Asiakkuuden hoitamisessa tarpeelliset tiedot, kuten yhteydenpito asiakkaaseen ja markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
– Järjestelmän asiointi- ja lokitiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Evästeiden käyttö

Ohjelmistossa käytetään evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Omenaboksin asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.
Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Omenaboksin asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:
Omenaboksi
Eteläkatu 32
20810 Turku

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

Omenaboksi vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä.

11. Tiedon päivittäminen

Asiakas voi päivittää perustietojaan ollessaan kirjautuneena järjestelmässä. Asiakas on itse vastuussa tietojen oikeellisuudesta, Omenaboksi ei tarkista tietojen oikeellisuutta ulkopuolisista tietolähteistä. Omenaboksi voi päivittää omasta tai asiakkaan aloitteesta tietoja, joiden on todettu tallentuneen rekisteriin virheellisinä. Asiakas on vastuussa tiedon oikeellisuudesta ja siitä, että mahdollinen laskutusosoite on oikea. Laskutusosoitteen muutoksesta voi ilmoittaa tuki@omenaboksi.com -osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Asiakas voi asettaa markkinointikiellon ilmoittamalla siitä Omenaboksin asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen tuki@omenaboksi.com.

13. Asiakkaan vastuu

Asiakas on vastuussa järjestelmän käytöstä omalta osaltaan. Asiakas on vastuussa kaikesta lähettämästään materiaalista, jota hyödynnetään järjestelmän toiminnassa. Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus lähettämäänsä aineistoon. Asiakkaan lähettämän materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen lakeja. Palveluntarjoajalla on oikeus olla käyttämättä materiaalia, tai poistaa materiaali, joka ei täytä näitä ehtoja.

Asiakas ei saa käyttää järjestelmää järjestelmän käyttöön liittymättömään toimintaan (roskapostitus, jne.). Asiakas ei saa kohdistaa järjestelmään ylimääräistä painetta (hakkerointi, löydettyjen virheiden hyödyntäminen järjestelmän toimintaperiaatteen vastaisesti).

Asiakkaalla on vastuu reagoida palveluntarjoajan hänelle esittämiin pyyntöihin kuten kuten yhteyshenkilöön tai laskutustietoihin liittyviin tiedusteluihin sekä muihin järjestelmän toiminnan kannalta oleellisiin pyyntöihin 30 päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli asiakasta ei tavoiteta tämän ajan puitteissa, voi palveluntarjoaja purkaa palvelutilauksen.

Asiakas on itse vastuussa siitä, että järjestelmän toiminnan ja laskutuksen kannalta oleelliset tiedot ovat oikein. Asiakkaan on velvollisuus toimittaa palveluntarjoajalle tilauksen yhteydessä oikeat tiedot. Mikäli tiedot eivät ole oikeat tai ne ovat puutteelliset, palveluntarjoaja varaa oikeuden olla toimittamatta palvelua, tai sulkea jo olemassa olevan palvelun.

15. Palveluntarjoajan vastuu

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa palvelukuvauksen määrittelemistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa palvelun käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan. Palveluntarjoaja varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen. Palveluntarjoaja varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta.
Palveluntarjoajan vastuu palveluiden tuottamisesta rajoittuu enintään niistä perittyihin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai palvelun katkoista.

Palveluntarjoaja ei vasta järjestelmän käyttämiseen liittyvien muiden yritysten palveluista, kuten esimerkiksi hosting-palveluista tai asiakkaan internet-yhteydestä ja niiden aiheuttamista ongelmista.

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

16. Sopimuksen syntyminen ja maksaminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas rekisteröityy palveluun. Mikäli asiakas tilaa maksullisen palvelun, tilaus on sitova.
Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia maksu kokonaisuudessaan ennen palvelun avaamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan olla toimittamatta tilattua palvelua.
Palveluntarjoajalla on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.
Toteutettu palvelu on Omenaboksin omaisuutta. Tilaaja saa palveluun käyttöoikeuden.
Palveluntarjoaja voi evätä asiakkaalta pääsyn palveluun kohdassa 13 eroteltujen syiden takia.

17. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Omenaboksin tarjoamaan palveluun koskien Varastomaisteri -järjestelmää.
Nämä ehdot astuvat voimaan 8.11.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten muut aiemmat sopimusehdot koskien palvelua.

18. Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä referensseinään ellei asiakas sitä erikseen kiellä.
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Varsinais-Suomen käräjäoikeus.